O škole

Organizace Základní umělecká škola Vladislava Vančury Háj ve Slezsku je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne
10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:


Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a
šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko
přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto

Mimořádné opatření je platné do jeho odvolání.

V souvislosti s tímto mimořádným opatřením ruší ředitelství ZUŠ Vladislava Vančury od 11. března 2020 výuku na všech pracovištích až do odvolání.

​Ministr školství Robert Plaga předal 28. 3. 2019 v Praze medaili MŠMT

naší učitelce a zástupkyni ředitele Aleně Zupkové. Máme radost a blahopřejeme!

 

​3. ročník ZUŠ Open se uskutečnil 31. 5. 2019 a naše škola byla opět u toho.

Zapojili jsme se rovněž do 8. ročníku ARTýdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

a koncertní přehlídky Vivat musica! v rámci festivalu Múziáda v Hradci nad Moravicí.

Reportáž z krajského kola soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů si můžete pustit na tomto odkaze: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/videoarchiv/5915-krajske-kolo-souteze-s-prevahou-smyccovych-nastroju.html

Barokní soubor následně získal 2. cenu v ústředním kole soutěže v Jindřichově Hradci.


Na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže Sdílená imaginace ve Zlíně byla multimediálnímu projektu žáků a rodičů ze třídy Aleny Zupkové s názvem Náš Vančura udělena hlavní cena kurátora.

Prohlídku a poslech nabízí tento odkaz:

https://youtu.be/sDhYXW9LkYA


 

 

 

 

 

 

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) bude vykonávat společnost

I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

 

​​​ZUŠ Vladislava Vančury byla vybrána k účasti na rozvojovém projektu EU.

V roce 2015 jsme získali dvě pianina pro třídy v Dobroslavicích a Pusté Polomi

a keramickou pec pro výtvarný obor v Háji ve Slezsku. Děkujeme!

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Z historie školy

 

Hudební školství v obci Háj ve Slezsku má počátek již v roce 1961, kdy zde zahájila činnost pobočka Lidové školy umění Ostrava-Petřkovice. Výuka čtyř desítek žáků tenkrát probíhala ve třídách základní devítileté školy a v budově národního výboru. O rok později se třídy (umístěné později v 1. patře požární zbrojnice) staly na dalších 15 let pobočkou LŠU Opava. Samostatná hudební škola vznikla v Háji ve Slezsku 1. září 1977 a první ředitelkou se stala Karla Moravcová. Ředitelství bylo umístěno v bývalé rodinné vile na Nádražní ulici. Sloučením s pobočkami v Hrabyni, Velké a Pusté Polomi počet žáků dosáhl dvou set. Vyučovalo se hře na klavír, housle, akordeon, klarinet, trubku, kytaru, zobcovou flétnu a také sólovému zpěvu. Ve školním roce 1980/81 byly otevřeny další obory – taneční a výtvarný, začalo se vyučovat v Mokrých Lazcích. Během ředitelování Jana Kuvíka (1988-1995) doznala budova školy výrazných změn, pobočky spojil telefon, vyučovat se začalo v Dolní Lhotě a Štítině. Počet žáků dosáhl až 450. 

V polovině 90. let navázala na působení Jana Kuvíka ředitelka Hana Malá. Budova v Háji prošla náročnou rekonstrukcí, větší obměna se rovněž týkala pedagogického sboru, vzniklo pracoviště v Dobroslavicích, žáci hudebního a výtvarného oboru začali získávat ocenění v celostátních i mezinárodních soutěžích a řada jich po absolutoriu pokračovala ve studiu středních a vysokých škol. V roce 2001 převzal po Školském úřadu Opava roli zřizovatele Moravskoslezský kraj. V roce 2006 se stal ředitelem Petr Hanousek, jeho statutární zástupkyní Alena Zupková. Ředitele Hanouska před jeho odchodem do důchodu vystřídala 1. srpna 2019 Martina Kubicová, která vítězně prošla konkurzním řízením.

Od 1. května 2008 nese škola jméno významného rodáka, spisovatele a filmaře Vladislava Vančury. Ve školském rejstříku byla zapsána pobočka ve Štítině, díky zájmu obce Raduň a na základě povolení zřizovatele k navýšení kapacity na 600 žáků zde bylo otevřeno v září 2009 deváté pracoviště. Široké uplatnění v regionu našly nově vzniklé školní soubory. Pěvecký sbor Canzonetta, dixieland a flétnový soubor Estampida sice svou činnost ukončily, ale po generační proměně nadále rozvíjí činnost cimbálová muzika a soubor akordeonů Polomňanka. Žákovské výtvarné práce začaly být instalovány nejen v místě a blízkém okolí, ale také v zahraničí.

Pedagogický sbor tvoří kolem 30 aprobovaných hudebníků a výtvarníků. Mnozí se prezentují vlastní uměleckou činností (členové orchestrů, korepetitoři pěveckých sborů a souborů, výtvarné aktivity). Učitelé publikují v odborných časopisech, jsou zváni do porot krajských, národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektoři kurzů a seminářů, byli zvoleni členy okresních, krajských a ústředních uměleckých rad ZUŠ, organizují kulturní život v obcích i regionu. Ke Dni učitelů byli během posledních let oceněni tři členové pedagogického sboru Moravskoslezským krajem (Alena Zupková, Jana Adámková, Petr Hanousek), další obdrželi obecní Cenu Vladislava Vančury. Výčet ocenění z národních a mezinárodních soutěží z posledních let naleznete na těchto stránkách v oddíle Úspěchy nebo v kronikách jednotlivých let. Škola pravidelně pořádá vedle mnoha koncertů žáků (vánoční, jarní, absolventské, výchovné) také několik tradičních akcí v místě (adventní koncerty v kostele, večery u cimbálu, pěvecká soutěž Hájecký slavíček). Do roku 2016 organizovala škola ve spolupráci se sdružením Múza krajskou přehlídku Múziáda na zámku v Hradci nad Moravicí a soutěž Múzy Ilji Hurníka v sále školy. V posledním desetiletí se škola uplatnila také jako organizátor celostátních projektů (přehlídka Máme rádi baroko ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava a celostátní skladatelská soutěž vyhlašovaná MŠMT). Pedagogové školy zapojují své žáky do aktivit sdužení Múza, Asociace ZUŠ a mnoha dalších pořadatelů, podílejí se na organizaci Beethovenova Hradce či festivalu Bezručova Opava. Přátelské kontakty jsou udržovány s řadou ZUŠ a rovněž s hudební školou v polských Hlubčicích (PSM I. Paderewskiego Glubczyce).

ZUŠ Vladislava Vančury se odlišuje od škol s podobným počtem žáků zejména četností dalších pracovišť. Mezi obcemi často neexistuje veřejná doprava, proto učitelé zajíždějí za žáky a napomáhají tak dostupnosti uměleckého vzdělávání i ve vzdálenějších místech regionu. Nová pracoviště vznikala vždy na žádost místních občanů, což se nyní projevuje ve stabilním zájmu o studium. V samotném mikroregionu má škola nezastupitelné postavení, prospěšná je spolupráce s institucemi, úřady, školami a spolky. Učitelé nabízejí žákům mimo „klasickou“ výuku ještě další atraktivní činnosti (výtvarné dílny a plenéry, zájezdy na výstavy a do divadel). Byť se výuku všech čtyř oborů podařilo realizovat jen krátkodobě, přáli bychom si, aby naši školu vnímala veřejnost jako tvořivé pracoviště s příjemnou atmosférou a vzletně řečeno jako místo, kde se kultivují duše.

Дизайн этого сайта создан в конструкторе
.com
. Создайте ваш сайт сегодня.
Создать сайт