top of page

O ŠKOLE

Organizace Základní umělecká škola Vladislava Vančury Háj ve Slezsku je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Z historie školy
 
Hudební školství v obci Háj ve Slezsku má počátek již v roce 1961, kdy zde zahájila činnost pobočka Lidové školy umění Ostrava-Petřkovice. Výuka čtyř desítek žáků tenkrát probíhala ve třídách základní devítileté školy a v budově národního výboru. O rok později se třídy (umístěné později v 1. patře požární zbrojnice) staly na dalších 15 let pobočkou LŠU Opava. Samostatná hudební škola vznikla v Háji ve Slezsku 1. září 1977 a první ředitelkou se stala Karla Moravcová. Ředitelství bylo umístěno v bývalé rodinné vile na Nádražní ulici. Sloučením s pobočkami v Hrabyni, Velké a Pusté Polomi počet žáků dosáhl dvou set. Vyučovalo se hře na klavír, housle, akordeon, klarinet, trubku, kytaru, zobcovou flétnu a také sólovému zpěvu. Ve školním roce 1980/81 byly otevřeny další obory – taneční a výtvarný, začalo se vyučovat v Mokrých Lazcích. Během ředitelování Jana Kuvíka (1988-1995) doznala budova školy výrazných změn, pobočky spojil telefon, vyučovat se začalo v Dolní Lhotě a Štítině. Počet žáků dosáhl až 450. 


V polovině 90. let navázala na působení Jana Kuvíka ředitelka Hana Malá. Budova      v Háji prošla náročnou rekonstrukcí, větší obměna se rovněž týkala pedagogického sboru, vzniklo pracoviště v Dobroslavicích, žáci hudebního a výtvarného oboru začali získávat ocenění v celostátních i mezinárodních soutěžích a řada jich po absolutoriu pokračovala ve studiu na středních a vysokých školách. V roce 2001 převzal po Školském úřadu Opava roli zřizovatele Moravskoslezský kraj. V roce 2006 se stal ředitelem školy Mgr. Petr Hanousek, jeho statutární zástupkyní PaedDr. Alena Zupková. Mgr. Petr Hanousek vtiskl škole punc profesionality, laskavosti, vlídnosti a respektu. Významně se podílel na vzniku, dramaturgii a organizování kulturních akcí, soutěží či festivalů krajské, celostátní i mezinárodní úrovně. Zasloužil se jako člen kolegia Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR o rozvoj hudebního školství a podtrhl svými vizemi významnou roli základního uměleckého vzdělávání v životě žáků i veřejnosti. Ředitele Mgr. Petra Hanouska před jeho odchodem do důchodu vystřídala 1. srpna 2019 Mgr. Martina Kubicová, která vítězně prošla konkurzním řízením. 


Na základě podnětu Mgr. Petra Hanouska nese škola od 1. května 2008 jméno významného rodáka, spisovatele a filmaře Vladislava Vančury. Ve školském rejstříku byla zapsána v témže roce pobočka ve Štítině.  Na základě povolení zřizovatele došlo k navýšení kapacity školy na 600 žáků.  Díky zájmu obce Raduň zde bylo otevřeno     v září 2009 deváté pracoviště. Široké uplatnění v regionu našly nově vzniklé školní soubory. Pěvecký sbor Canzonetta, dixieland a flétnový soubor Estampida, které svou činnost ukončily. Stálými soubory, které pravidelně procházejí generačními proměnami, jsou cimbálová muzika a soubor akordeonů Polomňanka. Žákovské výtvarné práce začaly být instalovány nejen v místě a blízkém okolí, ale také v kraji a v zahraničí.


Pedagogický sbor tvoří kolem 30 aprobovaných hudebníků a výtvarníků. Mnozí se prezentují vlastní uměleckou činností (výkonní umělci, členové orchestrů, korepetitoři pěveckých sborů a souborů, aktivní výtvarníci). Učitelé publikují v odborných časopisech, jsou zváni do porot krajských, národních i mezinárodních soutěží, působí jako lektoři kurzů a seminářů, byli zvoleni členy okresních, krajských a ústředních uměleckých rad ZUŠ, organizují kulturní život v obcích i regionu. Ke Dni učitelů byla v roce 2019 udělena Medaile II. stupně MŠMT PaedDr. Aleně Zupkové a během posledních let byli oceněni ke Dni učitelů Moravskoslezským krajem tři členové pedagogického sboru Mgr. Jana Adámková Ph.D., Mgr. Petr Hanousek, PaedDr. Alena Zupková. Další pedagogové obdrželi obecní Cenu Vladislava Vančury. Výčet ocenění z národních a mezinárodních soutěží z posledních let naleznete v oddílech Naše úspěchy HO a VO.  Škola pravidelně pořádá vedle mnoha koncertů žáků také vánoční, jarní, absolventské a výchovné koncerty. Každoročně škola organizuje již tradiční adventní koncerty v kostele, večery u cimbálu a pěveckou soutěž Hájecký slavíček pro děti z mateřských škol. Do roku 2016 organizovala škola ve spolupráci se sdružením Múza krajskou přehlídku Múziáda na zámku v Hradci nad Moravicí a soutěž Múzy Ilji Hurníka v sále školy. V posledním desetiletí se škola uplatnila také jako organizátor celostátních projektů (přehlídka Máme rádi baroko ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava a celostátní skladatelská soutěž vyhlašovaná MŠMT). Pedagogové školy zapojují své žáky do aktivit sdružení Múza, Asociace ZUŠ, ZUŠ Open, Týdne uměleckého vzdělávání a mnoha dalších, podílejí se na organizaci Beethovenova Hradce či festivalu Bezručova Opava. 


ZUŠ Vladislava Vančury se odlišuje od škol s podobným počtem žáků zejména četností dalších pracovišť. Mezi obcemi často neexistuje veřejná doprava, proto učitelé zajíždějí za žáky a napomáhají tak dostupnosti uměleckého vzdělávání i ve vzdálenějších místech regionu. Nová pracoviště vznikala vždy na žádost místních občanů, což se nyní projevuje ve stabilním zájmu o studium. V samotném mikroregionu má škola nezastupitelné postavení, prospěšná je spolupráce s institucemi, úřady, školami a spolky. Učitelé nabízejí žákům mimo „klasickou“ výuku ještě další atraktivní činnosti, například výtvarné dílny a plenéry, kurzy nebo zájezdy na výstavy a do divadel. Byť se výuku všech čtyř oborů podařilo realizovat jen krátkodobě, přáli bychom si, aby naši školu vnímala veřejnost jako tvořivé pracoviště s příjemnou atmosférou a vzletně řečeno jako místo, kde se kultivují duše.

bottom of page